پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (JSS)

پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس (JSS)

/
یکی از موضوعات اصلی در حیطه شغل استرس شغلی است که پیامدهای منفی فرا…
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

/
از نظر گولریاز و همکاران، تعهدسازمانی عبارتست از درجه نسبی تعیین هویت…
مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

مقیاس انطباق پذیری مسیر شغلی (CAAS)

/
نظریه ساویکاس که برای نخستین بار در سال 2001 مطرح شد و اولین و م…
پرسشنامه ارزش‌ های فرهنگی هافستد (CVO)

پرسشنامه ارزش های فرهنگ سازمان هافستد (CVO)

/
مدل هافستد درباره ارزش‌ها یا ابعاد فرهنگی مربوط به محیط کار می‌ب…
مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی (ONFS)

مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی (ONFS)

/
پرستاری از جمله شغل‌های پرتنش است. پرستاران در بسیاری از شرایط …
پرسشنامه فضیلت سازمانی (OV)

پرسشنامه فضیلت سازمانی

/
از جنبه­‌های متعالی در سازمان که با رفتار شهروندی سازمانی نی…

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

/
رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از …

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE)

/
استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می‌…
پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

/
برخی از پژوهشگران رغبت‌های شغلی را آن متغییری می‌دانند که توسط ر…

پرسشنامه بیگانگی شغلی (JA)

/
از لحاظ تاریخی، بیگانگی شغلی متغیری است که از جانب نظریه پردازان …