پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

/
در طول دهه گذشته، علاقه زیادی به بررسی پرخاشگری در محیط کار در علوم س…

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (OJ)

/
عدالت به عنوان سازه‌ای اجتماعی در پژوهش‌های سازمانی مورد بحث ق…
پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

/
بسیاری از محققان هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثر…
پرسشنامه ابهام - تعارض نقش (RCA)

پرسشنامه ابهام – تعارض نقش (RCA)

/
ابهام نقش به عنوان فقدان وضوح اطلاعات درباره انتظارات مرتبط با موفقی…
پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

/
نظریه سازگاری شغلی نتیجه بیش از 35 سال تحقیق رنه دیویس و للو…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI)

/
از میان مدل‌های بسیاری که در زمینه فرسودگی شغلی ارائه شده‌اند، …
پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز (CMS)

پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز (CMS)

/
تعارض نتیجه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر ارتباطات انسانی است. یکی از م…
پرسشنامه اشتیاق به کارکردن (WorkBAT)

پرسشنامه اشتیاق به کارکردن (WorkBAT)

/
اشتیاق به کار کردن برخلاف اعتیادکاری، یک سازه مثبت می‌باشد. افراد مشت…
پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

/
اعتیاد کاری را به عنوان غرق شدن در کار و غالب شدن کار بر فرد …
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

/
تعهد سازمانی حالتی است که در آن کارکنان خود را با یک سازمان خاص و هدف‌ه…