پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

واژه مدیریت دانش در دنیای مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد، علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال وحرکت سیستم‌های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش، دانش باید به عنوان زمین، کار و سرمایه به عنوان یک دارایی مطرح می‌شود. مدیریت دانش با کشف و ارتقای دارایی دانش یک سازمان، با دیدگاهی که پیش برنده اهداف سازمان است، مرتبط می‌شود. دانشی که مدیریت می‌شود شامل هم دانش آشکار و هم دانش پنهان است. مدل مدیریت دانش نانوکا و تاکوچی یکی از موثرترین مدل‌ها در این زمینه است که چهار مولفه را شامل می‌شود: اجتماعی سازی (از ضمنی به ضمنی)؛ برونی سازی (از ضمنی به آشکار)؛ ترکیب؛ و درونی سازی (از آشکار به ضمنی).

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) بر مبنای مدل نوناکا و تاکوچی توسط سلطان حسینی و موسوی در سال ۱۳۹۱ ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۶ ماده است که در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم نمره گذاری می‌شود. این پرسشنامه دارای چهار مولفه است که عبارتند از اجتماعی شدن دانش، برونی سازی دانش، درونی سازی دانش و ترکیب دانش.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، نحوه محاسبه چهار زیرمقیاس نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رسالت پاسخگویی به مشتریان را در کمترین زمان، با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به انجام برسانند. آن چه که امروز برای سازمان‌ها ارزش می‌آفریند، ایجاد ارتباط مستمر با مشتری است و سازمان‌های موفق تنها سازمان‌هایی هستند که قادر هستند مشتریان تمام عمر برای خود ایجادکنند. مدیریت ارتباط با مشتری به مفهوم امروزی آن در دهه ۱۹۹۰ پدید آمد و در قالب یک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مدیریت ارزشمند ارتباطات با مشتریان تدوین شد. مدیریت ارتباط با مشتری به عنوان یک فرایند، متشکل از نظارت بر مشتری مثل جمع‌آوری داده‌های مناسب آن‌ها، مدیریت و ارزشیابی داده‌ها و نهایتاً ایجاد مزیت واقعی از اطلاعات استخراج شده در تعامل با آنان است.

معرفی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) توسط طاهرپور کلانتری و طیبی طلوع در سال ۱۳۸۹ ساخته شد. این پرسشنامه متشکل از ۳۰ ماده است که در طیف لیکرت پنج درجه‌ای از خیلی زیاد تا خیلی کم نمره‌گذاری می‌شود. همچنین نمره به دست آمده در نهایت می‌تواند با توجه به نمرات برش ارائه شده مورد تفسیر قرار گیرد.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری، نحوه تفسیر نمرات به دست آمده در سه طبقه مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف، متوسط و قوی نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۵- پایه‌های نظری مدیریت ارتباط با مشتری

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

دنیای متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند سازمان‌ها را در تأمین این هدف یاری کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان‌ها کمک می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا وتصمیم گیری ضروری است. در مدل مدیریت دانش لاوسون، مدیرت دانش دارای شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) برای سنجش این مولفه‌ها ابداع شده است.

معرفی پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) توسط لاوسون در سال ۲۰۰۳ ساخته شد و دارای ۲۴ ماده است. این پرسشنامه شامل شش مولفه است که عبارتند از: دانش آفرینی، جذب دانش، ذخیره دانش، سازماندهی دانش، بکارگیری دانش و انتشار دانش. نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) کرده‌اند. در فایل آماده شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت شش زیرمقیاس نیز برای پرسشنامه قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- انتشار برای اولین بار توسط موسسه ایران تحقیق به صورت کامل

۲- ارائه پکیج کامل پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- روایی و پایایی کامل ایرانی و خارجی با رفرنس‌های معتبر

۴- نمره گذاری کامل پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۵- پایه‌های نظری مدل مدیریت دانش لاوسون

۶- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

۷- پاسخگویی سریع به سوالات

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

در حدود ده سال پیش یعنی در سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ روانشناسان سازمان‌های صنعتی اراده‌گرایی و مشارکت داوطلبانه را در سازمان‌ها مورد پژوهش و تفحص قرار دادند و آن را «رفتار شهروندی سازمانی» نامیدند. این گونه رفتارها کاملاً داوطلبانه و فردی هستند و این بدین معنی است که افراد برای اجرای این نوع رفتارها به طور رسمی پاداش دریافت نمی‌کنند و نیز به علت عدم اجرای آن‌ها مجازات و تنبیه نمی‌شوند. در واقع رفتار شهروندی، افعال و اقدامات ایثارگرانه و تمایل به از خودگذشتگی کارکنان را به منظور تامین آسایش و رفاه دیگران تبیین می‌کند. به علاوه محیط‌های رقابتی کسب و کار امروزی کارکنانی را می‌طلبد که شهروندان خوبی باشند، به شکلی که کارکنان تمایل به گسترش همیاری و کمک به همکاران، کارفرمایان و ارباب رجوع از خود بروز دهند.

معرفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB) در سال ۱۹۹۱ توسط ویلیام و اندرسون طراحی شد. این پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی را در دو بعد می‌سنجد که عبارتند از رفتار شهروندی سازمانی و رفتار شهروندی فردی. پرسشنامه حاضر دارای ۱۴ ماده است که در یک طیف لیکرت ۵ درجه‌‌ای نمره گذاری می‌شود.

نمره گذاری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

همکاران ما در بخش مدیریت و روانشناسی موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB) کرده‌اند و در فایل ارائه شده، علاوه بر نمره گذاری هر عبارت و نمره گذاری وارونه، دو زیرمقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

۳- پایایی و روایی ایرانی و خارجی با رفرنس معتبر

۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

۶- پایه‌های نظری مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما 

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از سازمان‌های امروزی است. سازمان‌های موفق مشخصه عمده‌ای دارند که به وسیله آن از سازمان‌های ناموفق متمایز می‌شوند؛ این مشخصه، رهبری پویا و اثربخش است. سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با دیگران یا کار به وسیله دیگران، از آن استفاده می‌کنند و توسط دیگران درک می‌شود. سبک رهبری عبارتست از مجموعه‌ای از نگرش‌ها، صفات و مهارت‌های مدیران که برپایه چهار عامل نظام ارزش‌ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیت‌های مبهم شکل می‌گیرد. به طور کلی سبک رهبری تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردی حاکم بر سازمان است. با وب سایت دانلود پرسشنامه ایران تحقیق همراه باشید.

معرفی پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ) توسط باس و آولیو در سال ۱۹۸۵ طراحی گردید. این پرسشنامه در نسخه اولیه دارای ۴۵ سوال بود که در جدیدترین ویرایش باس وآولیو، سوالات آن را به  ۳۶ پرسش تقلیل دادند. این پرسشنامه به ارزیابی عوامل و شاخص‌های رهبری تحول‌آفرین، تبادلی و عدم مداخله می‌پردازد. رهبری تحول آفرین دارای ۲۰ سؤال، رهبری تعامل‌گرا یا تبادلی دارای ۱۲ سؤال، و رهبری عدم مداخله دارای ۴ سؤال است. در اجرای این پرسشنامه دو فرم وجود دارد که می‌توان یک فرم آن را به کارمندان ارایه داد تا درباره مدیر خود اظهار نظر نمایند و یک فرم نیز مخصوص مدیران است که خود آن‌ها درباره خود اظهار نظر می‌کنند.

نمره گذاری پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی پکیج کامل پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ) کرده‌اند. در این پکیج علاوه بر ارائه دو فرم پرسشنامه، نمره گذاری کامل پرسشنامه و محاسبه زیرمقیاس‌های آن نیز آمده است.

خرید و دانلود پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه در دو فرم بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی و روایی ایرانی و خارجی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با رهبری

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

واژه رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار در سال ۱۹۹۸ از سوی ارگان و بیتمن مطرح شد. مبنای آن به مفاهیمی از قبیل «تمایل به همکاری» و «رفتارهای نوآروانه و خودجوش» بر می‌گردد. یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول بسیاری از محققان قرار گرفته، از سوی ارگان مطرح شده است: «رفتار شهروندی سازمانی، شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزئی از وظایف رسمی آن‌ها نیست و مستقیماً از سوی سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی‌شود؛ ولی میزان اثربخشی سازمان را افزایش می‌دهد». درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی هنوز توافقی واحدی میان محققان وجود ندارد. برای مثال، ابعادی نظیر رفتارهای کمک‌کننده، رادمردی و گذشت، وفاداری سازمانی، پیرونی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی، نوعدوستی و …. در تحقیقات مختلف به عنوان ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مورد توجه قرار گرفته‌اند.

معرفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB) را پادساکف و همکاران در سال ۱۹۹۱ برای سنجش رفتار شهروندی سازمانی طراحی کردند. این پرسشنامه شامل ۲۴ سوال و ۵ مولفه می‌باشد. این مولفه‌ها عبارتند از نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت و آداب اجتماعی. نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت پنج درجه‌ای است.

نمره گذاری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

همکاران ما در موسسه ایران تحقیق اقدام به تهیه نمره گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت و نمره گذاری عبارت‌های وارونه، پنج زیرمقیاس نیز قابل محاسبه‌اند.

خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی و روایی ایرانی و خارجی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین بار اورگان در سال ۱۹۸۳ مطرح کرد. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را نوعی وضعیت مطلوب و بهینه می‌داند، زیرا چنین رفتاری از یک طرف منابع موجود و در دسترس سازمان را افزایش و از طرف دیگر نیاز به سازوکارهای کنترل پرهزینه رسمی در سازمان را کاهش می‌دهد. از انسان به عنوان شهروند سازمانی این توقع وجود دارد که رفتار کارکنان در سازمان به گونه‌ای باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از آن در خدمت اهداف سازمانی باشند. اورگان رفتار شهروندی سازمانی را نوعی رفتار خودجوش و آگاهانه می‌داند که به صورت مستقیم از طریق سیستم پاداش‌دهی رسمی سازمانی تقویت نمی‌شود، اما در مجموع اثربخشی و کارایی سازمانی را افزایش می‌دهد.

معرفی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI) در سال ۱۹۹۶ توسط کانوسکی و اورگان ساخته شد و مشتمل بر ۱۵ سوال است. این پرسشنامه در یک طیف لیکرت ۵ درجه‌ای نمره‌گذاری می‌شود و شامل پنج بعد است که عبارتند از: نوعدوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی و ادب و ملاحظه.

نمره گذاری پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI) کرده‌اند. در فایل ارائه شده، علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، نمرات معکوس نیز آمده است و در نهایت پنج زیرمقیاس نیز قابل محاسبه است.

خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی و روایی ایرانی و خارجی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

تغییر سازمانی به پذیرفتن یک عقیده، نظر یا رفتار جدید به وسیله یک سازمان تعریف شده است. سازمان‌ها تحت تاثیر شرایط داخلی یا محیط بیرونی خود، پیوسته در معرض تغییر هستند. تغییر پاسخ به برخی فرصت‌ها یا رفتارهای مهم و پر اهمیت که از خارج از سازمان ناشی می‌شود، تعبیر شده است. امروزه محیط در حال دگرگونی سریع است. در فرآیند جهانی شدن، سازمان‌ها باید آماده شوند تا از عهده تغییرات سریع محیطی برآیند و هر سازمانی باید به تغییرات و تقاضاهای متنوع محیطی تن در دهد. بسیاری از سازمان‌ها دریافته‌اند که تغییر یک چالش واقعی است. فرآیند تغییر در هر سازمان به واسطه تفاوت‌هایی که در ذات و ماهیت سازمان‌ها، ماهیت شغل، ارزش‌ها و فرهنگ کاری، سبک رهبری و مدیریت و همچنین رفتار و نگرش کارکنان وجود دارد، منحصر به فرد و خاص است.

معرفی پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) توسط دونهام و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده و توسط رشیدی در ایران ترجمه و مورد استفاده قرار گرفته است. این ابزار ۱۸ ماده دارد و شامل سه مقیاس فرعی یعنی شناختی، عاطفی، و رفتاری می‌باشد. همچنین نمره‌گذاری این پرسشنامه در یک طیف لیکرت ۷ درجه‌ای از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم است.

نمره گذاری پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، سه زیرمقیاس نیز قابل محاسبه است که عبارتند از: زیرمقیاس شناختی، زیرمقیاس عاطفی، و زیرمقیاس رفتاری.

خرید و دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی و روایی ایرانی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی (AOCQ)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با تغییر سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می‌گردد که عبارتست از فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی در سازمان است که بدون شک سهم چشمگیری در توفیق و تعالی سازمان‌ها دارد. کارآفرین فردی است که مخاطره‌های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی و اداره می‌کند و در عین حال کسی است که فرصت‌ها را در می‌یابد و برای پیگیری آن‌ها، یک سازمان را راه‌اندازی می‌کند. یکی از ابزارهای معروفی که برای سنجش کارآفرینی افراد ساخته شده است پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE) است.

معرفی پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE) در سال ۱۹۸۹ طراحی شد. این پرسشنامه مشتمل بر ۲۲ ماده می‌باشد و کارآفرینی افرادی که در یک سازمان مشغول به کار هستند را می‌سنجد. در این پرسشنامه امکان طبقه‌بندی افراد از نظر میزان کارآفرینی وجود دارد.

نمره گذاری پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE) کرده‌اند. در فایل آماده شده علاوه بر دستوالعمل نمره گذاری هر عبارت، امکان تفسیر نمرات به دست آمده نیز وجود دارد. بنابراین در پایان می‌توان هر فرد را با توجه به نمره‌ای که کسب کرده در یکی از چهار طبقه قرار داد.

خرید و دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی ایرانی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با کارآفرینی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما

 

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

یکی از ویژگی‌های شرکت‌های موفق امروزی برخورداری از قدرت رقابت پذیری است و در عین حال ویژگی بارز شرکت‌های ناموفق، عدم برخورداری از این ویژگی است. قدرت رقابت پذیری بیش از هر چیز از داشتن دیدگاه‌های جدید در مورد آن نشات می‌گیرد؛ در عین حال بستر محیط و زمان تغییرات چشمگیری در شاخص‌های رقابت پذیری ایجاد کرده است. بایستی توجه داشت که تنها تئوری‌ها و چارچوب‌های مفهومی از رقابت پذیری می‌توانند کاربرد دائمی یابند که به قدر کافی جهت سازگاری فرآیندهای مدیریتی و تغییرات محیطی انعطاف‌پذیر باشند. رقابت پذیری سازمان از سوی بسیاری از محققان به صورت مفهومی چندبعدی ارایه شده است. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است که به راحتی کالاها، خدمات، مهارت‌ها و ایده‌ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه می‌شود. رقابت پذیری در سطح بنگاه می‌تواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات و فروش آن‌ها بیشتر از رقبا تعریف شود.

معرفی پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

برای سنجش رقابت پذیری سازمان‌ها چندین ابزار وجود دارد. پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) برگرفته از پایان نامه مهدوی کیا در سال ۱۳۹۰ می‌باشد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و سه بعد است و با هدف سنجش رقابت‌پذیری در سازمان طراحی شده است. سه بعد این پرسشنامه عبارتند از: استراتژی تمایز، استراتژی کاهش هزینه و استراتژی تمرکز. همچنین نمره گذاری پرسشنامه در یک طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

نمره گذاری پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

همکاران ما در بخش مدیریت موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی نمره گذاری کامل پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) کرده‌اند. در فایل ارائه شده، علاوه بر نمره گذاری هر عبارت، سه زیرمقیاس نیز به دست می‌آید.

خرید و دانلود پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

شما می‌توانید با خرید و دانلود پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ) از مزایای این خرید استفاده نمایید که عبارتند از:

۱- ارائه به صورت پکیج کامل برای اولین بار در ایران

 ۲- دریافت فایل pdf پرسشنامه بدون آرم یا لوگو

 ۳- پایایی ایرانی پرسشنامه با رفرنس معتبر

 ۴- نمره‌گذاری کامل پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

 ۵- سابقه و تاریخچه ساخت پرسشنامه استراتژی های افزایش رقابت پذیری در سازمان (OCQ)

 ۶- پایه‌های نظری مرتبط با رقابت پذیری سازمانی

 ۷- پاسخگویی سریع به سوالات شما