پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

/
در حدود ده سال پیش یعنی در سال 1998 و 1999 روانشناسان سازمان‌…

پرسشنامه نوآوری سازمانی (OI)

/
در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی…
پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

/
برای جو سازمانی تعریف‌های بسیاری ارایه شده است، از جمله اینکه…

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (AOIQ)

/
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه ادبیات سازمان مدیریت در قرن 21 می‌باشد…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …
پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

/
بسیاری از محققان هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثر…