عرضه های اولیه سهام و نقش حسابداری مدیریت

Initial Public Offerings and the Role of the Management Accountant

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: ابسکو

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …