نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …