اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا، سنگاپور و چین

Consumer trust in e-commerce in the United States, Singapore and China

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …