انتخاب مدیران حمایتی(پشتیبانی) با استفاده از گسترش روش فازی تاپسیس

/
Support managers’ selection using an extension of fuzzy TOPSIS تاریخ: 2011 …