کتاب لاتین اصول و کاربست سم شناسی مخلوط ها (2010)

کتاب لاتین اصول و کاربست سم شناسی مخلوط ها (۲۰۱۰)

/
سم شناسی به بررسی مواد شیمیایی، سموم، آفت کش‌ها و غیره و اثرات آن‌ها…
کتاب لاتین نقره در مراقبت سلامت: اثربخشی آنتی میکروبیال و ایمنی آن در استفاده (2010)

کتاب لاتین نقره در مراقبت سلامت: اثربخشی آنتی میکروبیال و ایمنی آن در استفاده (۲۰۱۰)

/
نقره یکی از عناصر شیمیایی است و جزء عناصر نسبتا کمیاب محسوب می‌…
کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (2012)

کتاب لاتین سم شناسی و پاتوفیزیولوژی مقایسه ای سیکلواکسیژناز ها (۲۰۱۲)

/
آنزیم‌های سیکلواکسیژناز جزء عوامل موثر دخیل در تولید میانجی‌های …
کتاب لاتین سم شناسی انسانی مخلوط مواد شیمیایی (2011)

کتاب لاتین سم شناسی انسانی مخلوط مواد شیمیایی (۲۰۱۱)

/
امروزه در محیط اطراف ما در ساخت وسایل مختلف، سوخت اتومبیل‌ها و کارخ…
کتاب لاتین مدل سازی کمی در سم شناسی (2010)

کتاب لاتین مدل سازی کمی در سم شناسی (۲۰۱۰)

/
در سال‌های اخیر مدل سازی در علوم مختلف جایگاه ویژه‌ای یافته است. در سم…
کتاب لاتین سم شناسی عصبی (2010)

کتاب لاتین سم شناسی عصبی (۲۰۱۰)

/
سم شناسی به بررسی سموم، داروها، مواد شیمیایی و غیره و اثر آن‌ها بر…
کتاب لاتین اصول سم شناسی غذا (2014)

کتاب لاتین اصول سم شناسی غذا (۲۰۱۴)

/
سلامت مواد غذایی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره باید مورد ت…
کتاب لاتین راهنمای سم شناسی مدرن (2010)

کتاب لاتین راهنمای سم شناسی مدرن (۲۰۱۰)

/
سم شناسی یکی از شاخه‌های علم است که به بررسی سموم، مواد شیمیایی …
کتاب لاتین سم شناسی پیش گویانه در ایمنی دارو (2011)

کتاب لاتین سم شناسی پیش گویانه در ایمنی دارو (۲۰۱۱)

/
سم شناسی به بررسی مواد شیمیایی، سموم، آلاینده‌ها، داروها و اثرات آن‌…
کتاب لاتین سم شناسی پایه لو: اصول، ارگان های هدف و ارزیابی ریسک (2010)

کتاب لاتین سم شناسی پایه لو: اصول، ارگان های هدف و ارزیابی ریسک (۲۰۱۰)

/
در سم شناسی هدف بررسی سموم، آلاینده‌ها و مواردی از این قبیل و تاثیر آن‌…