..:::  نرم افزار QSet  :::..

اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه

کاربردهای نرم افزار برای دانشجویان و پژوهشگران

– قابلیت وارد کردن داده‌ها به صورت پیش آزمون، پس آزمون و گروه‌های مختلف

– امکان اجرای چندین پرسشنامه بر روی یک فرد در زمان‌های مختلف

– دریافت نتایج کامل پرسشنامه‌ها به همران نمره گذاری و تفسیر در فایل Word

– دریافت نتایج آزمون در قالب فایل Spss با نام گذاری و طراحی کامل فایل

– دریافت نمره گذاری صدها پرسشنامه در چند ثانیه

– دریافت تفسیر کامل نمرات به دست آمده آزمودنی‌ها

وارد کردن سریع پرسشنامه‌ها و ارسال آن‌ها به Spss در چند دقیقه

کاربردهای نرم افزار برای کلینیک‌ها و سازمان‌ها

– امکان ثبت تعداد نامحدودی آزمون دهنده به همراه مشخصات کامل آن‌ها

– امکان اجرای تعداد نامحدودی آزمون بر روی افراد مختلف

گروه بندی ساده سازمان‌ها، شرکت‌ها، کلاس‌ها و هر نوع گروه بندی دیگر

– امکان اجرای چندین پرسشنامه در چندین زمان مختلف بر روی یک فرد

– امکان داشتن چندین آزمون و پرسشنامه در قالب یک نرم افزار

– دریافت نتایج کامل پرسشنامه‌ها به همران نمره گذاری و تفسیر در فایل Word

– دریافت نتایج آزمون در قالب فایل Spss با نام گذاری و طراحی کامل فایل

لیست نرم افزارهای آماده شده

همه پرسشنامه‌هاروانشناسیشغلیخانوادهتحصیلیمدیریتپزشکیتربیت بدنی

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو – فرم بلند NEO-PI-R (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار فهرست علایم بالینی SCL-90-R (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-I (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه اضطراب بک BAI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه رضایت از زندگی SWLS (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه افسردگی بک BDI-II (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی GHQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت AOIQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه شخصیت مرزی BPI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس خستگی آیووا IFS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس درجه‌بندی افسردگی همیلتون HDRS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون HRSA (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس CSCS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه PCL (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال AQ (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین و تری NPI (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر FAD (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون TAQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش SCAT (توضیحات بیشتر)
160,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو – فرم بلند NEO-PI-R (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار فهرست علایم بالینی SCL-90-R (توضیحات بیشتر)
نرم افزار پرسشنامه هوش هیجانی بارآن EQ-I (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه اضطراب بک BAI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه رضایت از زندگی SWLS (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه افسردگی بک BDI-II (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی GHQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه شخصیت مرزی BPI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس خستگی آیووا IFS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس درجه‌بندی افسردگی همیلتون HDRS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس درجه‌بندی اضطراب همیلتون HRSA (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس CSCS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه اختلال استرس پس از ضربه PCL (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس اتیسم بهر نوجوانان و بزرگسال AQ (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه شخصیت خودشیفته راسکین و تری NPI (توضیحات بیشتر)
190,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر FAD (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت AOIQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

نرم افزار پرسشنامه سنجش خانواده مک ماستر FAD (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

نرم افزار پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون TAQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
پرسشنامه عادت های مطالعه PSSHI (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

نرم افزار پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا MSQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت AOIQ (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

نرم افزار پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس خستگی آیووا IFS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار مقیاس درجه‌بندی افسردگی همیلتون HDRS (توضیحات بیشتر)
240,000ریال – افزودن به سبد خرید
نرم افزار فهرست علایم بالینی SCL-90-R (توضیحات بیشتر)
290,000ریال – افزودن به سبد خرید

نام نرم افزار

اضافه به سبد خرید

پرسشنامه اضطراب رقابتی ورزش SCAT (توضیحات بیشتر)
160,000ریال – افزودن به سبد خرید