بایگانی برچسب برای: مقیاس صمیمیت زناشویی

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS)

/
صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و…