بایگانی برچسب برای: پرسشنامه رفتارهای یادگیری

پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

/
رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف درسی، گوش دادن فع…