کتاب لاتین کارآفرینی بخش دولتی (2015)

کتاب لاتین کارآفرینی بخش دولتی (۲۰۱۵)

/
موضوع کارآفرینی بخش دولتی طی سال‌های گذشته توجه بسیار زیادی را به خو…
کتاب لاتین راهنمای انتقال تکنولوژی دانشگاهی و کارآفرینی آکادمیک (2015)

کتاب لاتین راهنمای انتقال تکنولوژی دانشگاهی و کارآفرینی آکادمیک (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین راهنمای انتقال تکنولوژی دانشگاهی و کارآفرینی آکادمیک …
کتاب لاتین کارآفرینی پایدار (2014)

کتاب لاتین کارآفرینی پایدار (۲۰۱۴)

/
کارآفرینی پایدار می‌تواند یک دیدگاه جدید در رابطه بین کسب و کار و ج…
کتاب لاتین کارآفرینی اجتماعی (2014)

کتاب لاتین کارآفرینی اجتماعی (۲۰۱۴)

/
کارآفرینی اجتماعی توجه زیادی را توسط دانشمندان، دولت و عموم جلب کرد…
کتاب لاتین نوآوری و کارآفرینی؛ ابزار قدرتمند برای یک اقتصاد دانش محور مدرن (2015)

کتاب لاتین نوآوری و کارآفرینی؛ ابزار قدرتمند برای یک اقتصاد دانش محور مدرن (۲۰۱۵)

/
امروزه، کارآفرینی و شرکت‌ها مبتنی بر دانش اصلی‌ترین ایجادکنندگا…
کتاب لاتین خلاقیت و عملکرد کارآفرینی (2015)

کتاب لاتین خلاقیت و عملکرد کارآفرینی (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین خلاقیت و عملکرد کارآفرینی یک تئوری علمی کلی است که دست ر…
کتاب لاتین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک شهرها، مناطق و ایالات (2015)

کتاب لاتین کارآفرینی و مدیریت استراتژیک شهرها، مناطق و ایالات (۲۰۱۵)

/
با ظهور بحران اقتصادی، برخی از مناطق دارای عملکرد بهتری نسبت به دی…
کتاب لاتین شبکه های کارآفرینی در ایتالیا (2014)

کتاب لاتین شبکه های کارآفرینی در ایتالیا (۲۰۱۴)

/
کتاب لاتین شبکه های کارآفرینی در ایتالیا به بررسی نقش کشاورزی و خدمات در ک…
کتاب لاتین کارآفرینی، سرمایه انسانی و توسعه منطقه ای (2015)

کتاب لاتین کارآفرینی، سرمایه انسانی و توسعه منطقه ای (۲۰۱۵)

/
کتاب لاتین کارآفرینی، سرمایه انسانی و توسعه منطقه ای به بررسی و تح…
کتاب لاتین کارآفرینی، نوآوری و بحران اقتصادی (2014)

کتاب لاتین کارآفرینی، نوآوری و بحران اقتصادی (۲۰۱۴)

/
کتاب لاتین کارآفرینی، نوآوری و بحران اقتصادی درس‌ها، تمرینات و خط م…