تصویر بدن و شخصیت در بین مردان بریتانیایی: روابط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، سائق برای مردانگی و درک بدن

Body image and personality among British men: Associations between the Big Five personality domains, drive for muscularity, and body appreciation

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

از DSM-IV تا DSM-V: تجزیه و تحلیل برخی تغییرات

From DSM-IV-TR to DSM-5: Analysis of some changes

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مزایا و مشکلات گروه های حمایتی آنلاین برای افسردگی

Online Support Groups for Depression: Benefits and Barriers

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: Sage

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از روان شناسی مثبت در فعالیت آموزشی

The application of positive psychology in the practice of education

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Springer

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

درمان شناختی رفتاری اضطراب در جوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیزم: یک تحقیق فالوآپ

Cognitive – behavioral therapy for anxiety in youth with an autism spectrum disorder: A follow-up study

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: SAGE

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عوامل شخصیتی و اختلالات خوردن: عدم اطمینان از خود

Personality factors and eating disorders: Self-uncertainty

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا برای اختلالات اضطرابی باید هنر را با درمان شناختی رفتاری ادغام کرد؟

?Should art be integrated into cognitive behavioral therapy for anxiety disorders

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

وعده درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلالات روانی شدید: مرور پیشرفت های اخیر

The promise of cognitive behavior therapy for treatment of severe mental disorders: a review of recent developments

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Wiley

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری