تصویر بدن و شخصیت در بین مردان بریتانیایی: روابط بین پنج عامل بزرگ شخصیت، سائق برای مردانگی و درک بدن

Body image and personality among British men: Associations between the Big Five personality domains, drive for muscularity, and body appreciation

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

از DSM-IV تا DSM-V: تجزیه و تحلیل برخی تغییرات

From DSM-IV-TR to DSM-5: Analysis of some changes

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

مزایا و مشکلات گروه های حمایتی آنلاین برای افسردگی

Online Support Groups for Depression: Benefits and Barriers

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: Sage

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

استفاده از روان شناسی مثبت در فعالیت آموزشی

The application of positive psychology in the practice of education

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Springer

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

درمان شناختی رفتاری اضطراب در جوانان مبتلا به اختلال طیف اوتیزم: یک تحقیق فالوآپ

Cognitive – behavioral therapy for anxiety in youth with an autism spectrum disorder: A follow-up study

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: SAGE

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

عوامل شخصیتی و اختلالات خوردن: عدم اطمینان از خود

Personality factors and eating disorders: Self-uncertainty

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

آیا برای اختلالات اضطرابی باید هنر را با درمان شناختی رفتاری ادغام کرد؟

?Should art be integrated into cognitive behavioral therapy for anxiety disorders

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Elsevier

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب

وعده درمان شناختی رفتاری برای درمان اختلالات روانی شدید: مرور پیشرفت های اخیر

The promise of cognitive behavior therapy for treatment of severe mental disorders: a review of recent developments

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: Wiley

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب