کنفرانس مهندسی صنایع و سیستم ها

کنفرانس مهندسی صنایع و سیستم ها

/
کنفرانس مهندسی صنایع و سیستم ها محورها و موضوعات همایش: تحلیل سیستم…
کنفرانس مدیریت دانش

کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت دانش

/
کنفرانس ملی و بین المللی مدیریت دانش محورها و موضوعات همایش مدیریت دانش: …
کنفرانس شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

کنفرانس شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

/
کنفرانس شهر سازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار   محورها و مو…

کنفرانس فناوری نانو در صنعت بین‌ المللی

/
کنفرانس فناوری نانو در صنعت بین‌ المللی   برگزارکنن…