بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی درشرایط عدم اطمینان

Capital Budgeting and Initial Cash Outlay (ICO) Uncertainty

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: گوگل اسکلار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …