رفتار خریدار سازمانی و یادگیری سازمانی

/
The Organizational Buyer Behavior Learning Organization تاریخ: 1996…

ایجاد یکپارچگی سازمانی

/
Building organizational integrity تاریخ: 2007 پایگاه: الزویر لی…