تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه

/
Company size effect in innovative performance تاریخ: 2009 پایگاه: گوگل اسکول…