استفاده از AHP در تخصیص منابع

/
Using AHP for resource allocation problems تاریخ: 1995 پایگاه: الزویر …