پروتکل مداخله معنویت درمانی گروهی برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

پروتکل مداخله معنویت درمانی گروهی برای اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)

/
در سال‌های اخیر استفاده از معنویت در روانشناسی افزایش یافته اس…
پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی

پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی

/
پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی در سال 2012 آم…
پروتکل مداخله رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT برای درد مزمن

پروتکل مداخله رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT برای درد مزمن

/
یکی دیگر از مداخلات روانشناسی که توسط موسسه ایران تحقیق آماده شده اس…