پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

/
واژه مدیریت دانش در دنیاي مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌…
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

/
یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رس…

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

/
دنیاي متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها براي بقاء به دنبال…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …