مطالب توسط hamida

بازیابی بار چندهدفه برای خاموشی سیستم توزیع دارای تولیدات پراکنده بر اساس الگوریتم ژنتیک چندعامله

Multi-objective service restoration for blackout of distribution system with distributed generators based on multi-agent GA تاریخ: ۲۰۱۱ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

آیا مشارکت واحد باید به صورت درون‌زاد در مدل‌های بهینه‌سازی برنامه‌ریزی انتقال توان بادی در نظر گرفته شود؟

Should unit commitment be endogenously included in wind power transmission planning optimisation models تاریخ: ۲۰۱۴ پایگاه: IEEE Xplore لینک دانلود اصل مقاله

ارزیابی مشخصۀ ولتاژ تخلیۀ مقره‌های با برف تجمع یافته برای خطوط انتقال هوایی، بخش۳ -تست ولتاژ تخلیۀ مقیاس کامل ۱۵۴ کیلوولتی مقره‌های همراه با برف تجمع یافته

Evaluation of flashover voltage property of snow accreted insulators for overhead transmission lines, part III-154 kv full-scale flashover voltage test of snow accreted insulators تاریخ: ۲۰۱۴ پایگاه: IEEE Xplore لینک دانلود اصل مقاله

اقدامات اختصاصی چهارمین گروه عملیاتی با انبوه ریز ذرات، بهینه سازی اساسی بازدارنده اعداد صحیح نا مشخص بر اساس برنامه جهانی

Activity assigning of fourth party logistics by particle swarm optimization-based preemptive fuzzy integer goal programming تاریخ: ۲۰۱۰ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله