پرسشنامه فرهنگ مدرسه (SCS)

پرسشنامه فرهنگ مدرسه (SCS)

/
در تمام سازمان‌ها ازجمله مدارس بهبود عملکرد مستلزم رواج نظامی از هنج…
پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (AES)

پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (AES)

/
در دهه گذشته، درگیری تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یاد…
مقیاس امید به تحصیل (AHS)

مقیاس امید به تحصیل (AHS)

/
برخلاف عقیده رایج، هوش و توانایی تنها تعیین‌کننده موفقیت کلاسی دانش‌…
پرسشنامه سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ (TSI-Q)

پرسشنامه سبک تدریس بر اساس هوش موفق استرنبرگ (TSI-Q)

/
تدریس، عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که توسط معلم و به‌منظو…
پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

/
هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان…
پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

پرسشنامه بهزیستی تحصیلی (AWBQ)

/
در مدل بهزیستی مدرسه سعی بر آن است که ابعاد مختلف بهزیستی در …
پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (SES)

پرسشنامه اشتیاق به مدرسه وانگ و همکاران (SES)

/
اشتیاق به مدرسه متغیر مهمی است که برای یادگیری حیاتی است تا …
پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (ASRQ)

پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی (ASRQ)

/
ازجمله مفاهیم مطرح در آموزش‌های جهان معاصر، یادگیری خودتنظیمی است که…
پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (SHS)

پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (SHS)

/
از دیدگاه برگلاس و جونز خودناتوان­‌سازی به معنای ایجاد یا ادعای وجود مانع …
پرسشنامه پیوند با مدرسه (SBQ)

پرسشنامه پیوند با مدرسه (SBQ)

/
پیوند با مدرسه اشاره به ارتباطاتی دارد که فرد با مدرسه و دیگر…