رفتار خریدار سازمانی و یادگیری سازمانی

/
The Organizational Buyer Behavior Learning Organization تاریخ: 1996…

ارزش سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار سهام تایوان

/
Value investing and technical analysis in Taiwan stock market تاریخ: 2014…