ارزش سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل تکنیکی در بازار سهام تایوان

Value investing and technical analysis in Taiwan stock market

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی: یک مقاله مفهومی

The Role of Accounting Services and Impact on Small Medium Enterprises (SMEs) Performance in Manufacturing Sector from East Coast Region of Malaysia: A Conceptual Paper

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم قیمت گذاری، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟ مورد مطالعه، مکزیک

Is the activity based costing system a viable instrument for small and medium enterprises? The case of Mexico

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت

A management accounting perspective on safety

تاریخ: ۲۰۱۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

The Role of Internal Audit regarding the Corporate Governance and the Current Crisis

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان- شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه سیاست قیمت گذاری ثابت و پویا در مدیریت درآمد

A comparison of fixed and dynamic pricing policies in revenue management

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تجزیه و تحلیل عملکرد کسب و کار بانکی و ریسک بازار با استفاده از DEA فازی

The analysis of bank business performance and market risk—Applying Fuzzy DEA

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ریسک سود مازاد، ارزش‌ های ذاتی و قیمت‌ های سهام

Residual income risk, intrinsic values, and share prices

تاریخ: ۲۰۰۳

پایگاه: گیل

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis Applied Mathematics and Computation

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …