نام کتاب نویسنده سال دانلود چند صفحه اضافه به سبد خرید
کتاب لاتین دینامیک سیالات محاسباتی عبدالناصر سایما ۲۰۰۹ لینک دانلود
کتاب لاتین دینامیک سیالات محاسباتی برای مهندسین بنت اندرسون و …
۲۰۱۲ لینک دانلود
دینامیک سیالات محاسباتی بر اساس مختصات متحد وای هاو هویی و …
۲۰۱۲ لینک دانلود
کتاب لاتین ضروریات دینامیک سیالات محاسباتی اولگ زیکانوف
۲۰۱۰ لینک دانلود
کتاب لاتین الگوریتم های بنیادی در دینامیک سیالات محاسباتی توماس پولیام
۲۰۱۴ لینک دانلود
کتاب لاتین مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی و نظری سی پوزریکیدیس
۲۰۱۱ لینک دانلود
کتاب لاتین عدم قطعیت کمی در دینامیک سیالات محاسباتی و موتورهای هواپیما فرانچسکو مونتومولی
۲۰۱۵ لینک دانلود