مطالب توسط hamida

بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

Money demand instability and real exchange rate persistence in the monetary model of USD–JPY exchange rate تاریخ: ۲۰۱۴ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان- شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر

Stability and change in management accounting over time—A century or so of evidence from Guinness تاریخ: ۲۰۱۴ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله