مطالب توسط hamida

بررسی بهره وری شعب بانکی میان منطقه ای با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی

Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis Applied Mathematics and Computation تاریخ: ۲۰۰۶ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله

اثر اندازه گیری کنترل سرمایه بر بازار سهام مالزی با استفاده از تکنیک موجک

Impact of capital control measures on the Malaysian stock market: A multiresolution analysis تاریخ: ۲۰۱۰ پایگاه: امرالد لینک دانلود اصل مقاله

خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی: یافته های اولیه و توصیه هایی برای تحقیقات آتی

Knowledge creation for practice in public sector management accounting by consultants and academics: Preliminary findings and directions for future research تاریخ: ۲۰۱۰ پایگاه: الزویر لینک دانلود اصل مقاله