حسابداری در رسانه

/
Accounting in the media تاریخ: 2010 پایگاه: امرالد لینک دانلود اصل مقاله …

برون سپاری ـ مزایا و ریسک ها

/
Outsourcing—The benefits and the risks تاریخ: 2006 پایگاه: الزویر لینک…