پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (AES)

پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو (AES)

/
در دهه گذشته، درگیری تحصیلی به دلیل جامعیت در توصیف انگیزه و یاد…
پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (3D-WS)

پرسشنامه سه بعدی خردمندی آردلت (۳D-WS)

/
بحث درباره ماهیت خرد دارای سابقه گسترده‌ای در میان فیلسوفان، متکلمان، شاعران و …
پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

پرسشنامه هوش هیجانی صفت ـ فرم کودکان (TEIQue-CF)

/
هوش هیجانی، جدیدترین تحول در زمینه فهم ارتباط میان تفکر و هیجان…
پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترايدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

پرسشنامه هوش هیجانی نوجوانان پترایدز و فارنهام (TEIQue-ASF)

/
در طول دو دهه گذشته، سازه هوش هیجانی در متون تعلیم و تربیت موردتو…
پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (SSCS)

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (SSCS)

/
احساس تعلق به مدرسه یا احساس ارتباط با مدرسه از متغیرهای جدید در…
پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

پرسشنامه رفتارهای یادگیری (LBS)

/
رفتارهای یادگیری شامل رفتارهایی همچون توجه به تکالیف درسی، گوش دادن فع…
پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

پرسشنامه اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

/
روان‌شناسی فراشناخت، حوزه اندیشه‌گری نوینی است که پیشینه آن به دهه ۱۹۷۰…
پرسشنامه هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (SII)

پرسشنامه هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (SII)

/
نظریه هوش موفق، یکی از نظریه‌های جامع و کارآمد در حوزه هوش ا…
پرسشنامه سنجش مهارت¬های ذهنی امست3 (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

 متغیرهای روان‌شناختی که در ورزش و پژوهش‌های روان‌شناسی ورزشی…
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (EQ)

پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (EQ)

/
اصطلاح هوش هیجانی اولین بار در سال 1990 و به عنوان نوعی از هوش…