پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ)

/
عملکرد شغلی، به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان‌ها از رویدادهای رفتاری م…
پرسشنامه سنجش رفتارهای ضدبهره وری (CWBQ)

پرسشنامه سنجش رفتارهای ضدبهره وری (CWBQ)

/
رفتارهای ضدبهره‌وری، رفتارهایی تعمدی هستند که جهت وارد آوردن آسیب و زی…

مقیاس بهزیستی عاطفی مرتبط با شغل فرم کوتاه (JAWS)

/
هیجانات و خلق‌ها تقریباً به هر مسئله‌ای که در رفتار سازمانی بررسی می‌شود، …

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ)

/
معرفی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ) توانمند سازی …

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

/
معرفی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) رضایت شغلی یکی از مباح…

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)

/
معرفی پرسشنامه رضایت شغلی (JDI) صاحبنظران حیطه روانشناسی سازمانی و مشاور…

دانلود پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور

/
معرفی پرسشنامه رهبری خدمتگزار تیلور سبک رهبری یکی از عوامل اصلی موفقیت یا…