پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32)

/
در برخی نظریه‌های روان‌درمانی چنین تبیین شده است که روابط بین فردی…
پرسشنامه سنجش میزان صبر

پرسشنامه سنجش میزان صبر

/
صبر یکی از آموزه‌های مهم دینی و از راهبردهای مقابله‌ای مذهبی د…
پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (SWS)

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز (SWS)

/
به طور کلی بهزیستی ذهنی ارزیابی یک فرد از کیفیت تجربیات، آگاهی…
پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو و همکاران (TCAQ)

پرسشنامه توانایی کنترل فکر لوچیانو (TCAQ)

/
خودکنترلی از مفاهیمی است که در روانشناسی به آن توجه بسیاری شده است. خودکنت…
پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان (SELSA-S)

/
در تحقیقات انجام شده بر احساس تنهایی، طی دو دهه گذشته دو دیدگاه عمده…
سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)

/
سلامت مفهوم وسیعی است و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی…
پرسشنامه بهزیستی معنوی فری و دالمن (SIWB)

پرسشنامه بهزیستی معنوی فری و دالمن (SIWB)

/
بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود سلامت روانی و سازگاری اجتماعی افراد …
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP)

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (HPLP)

/
ارتقاء سلامت با توجه به نقش محوری آن در مراقبت‌های بهداشتی م…
پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایران (LSI-Z)

پرسشنامه رضایت از زندگی در سالمندان ایران (LSI-Z)

/
 رضایت از زندگی ارزیابی قضاوتی ـ شناختی از زندگی شخصی می‌باشد و عبارت اس…
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)

/
ذهن‌آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت‌های مراقبه شرقی گ…