پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

/
امروزه با توجه به تغییرات ماهیت کار در ایران و حرکت به سمت صنعتی…
پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار (WOLF)

/
سیکزنت میهالی ویژگی‌های اصلی شیفتگی را به شرح زیر بیان نمود: در تجر…
پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

/
یکی از سبک‌هایی که می‌تواند به این سرمایه باارزش، متناسب با خصوص…
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (QWL)

/
کیفیت زندگی کاری، نگرشی است که می‌کوشد تا کیفیت زندگی افراد شاغل را بهب…
پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکاران (POCQ)

/
از نظر گولریاز و همکاران، تعهدسازمانی عبارتست از درجه نسبی تعیین هویت…
پرسشنامه ارزش‌ های فرهنگی هافستد (CVO)

پرسشنامه ارزش های فرهنگ سازمان هافستد (CVO)

/
مدل هافستد درباره ارزش‌ها یا ابعاد فرهنگی مربوط به محیط کار می‌ب…
پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (NT-KMQ)

/
واژه مدیریت دانش در دنیاي مدیریت، موضوعات مختلفی را در بر می‌…
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

/
یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رس…

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

/
دنیاي متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها براي بقاء به دنبال…
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (OCI)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (OCI)

/
تعاریف بسیار متعددی از فرهنگ سازمانی شده است؛ فرهنگ سازمانی نمایان‌…