مقیاس اختلال اضطراب فراگیر 7 سؤالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7)

مقیاس اختلال اضطراب فراگیر ۷ سوالی اسپیتزر و همکاران (GAD-7)

/
موسسه ایران تحقیق اقدام به آماده سازی مقیاس اختلال اضطراب فراگیر 7 س…
پرسشنامه اضطراب دندانپزشکی (DAI)

پرسشنامه اضطراب دندانپزشکی (DAI)

/
اضطراب عبارت است از احساس تهدید خیالی و تصوری از یک پدیده ناشناخته و…
پرسشنامه اضطراب سلامت (HAI-18)

پرسشنامه اضطراب سلامت (HAI-18)

/
با توجه به اینکه سلامت جسمانی برای زنده ماندن ضروری است، تعجب‌…
پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری (PDQ)

پرسشنامه نگرانی های دوران بارداری (PDQ)

/
لوبل و دانکل اسکتر تعریف مفهومی و عملیاتی استرس دوران باردار…
پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

پرسشنامه حساسیت اضطرابی (ASI)

/
حساسیت اضطرابی به عنوان یک متغیر شناختی، نشان دهنده تفاوت‌های فردی است که …
پرسشنامه باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT)

پرسشنامه باورپذیری افکار و احساسات اضطرابی (BAFT)

/
در طول چند سال اخیر، موج سومی از درمان‌های رفتاری درون سنت‌های رفتاری و شناخت…
پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)

پرسشنامه اضطراب در تعاملات اجتماعی (SIAS)

/
اختلال اضطرابی اجتماعی اختلالی شایع، مزمن و ناتوان‌کننده است. کسلر ب…
پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب (FSAQ)

پرسشنامه چهار سامانه ای اضطراب (FSAQ)

/
اضطراب یک حالت هیجانی است که شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی ب…
پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور (VOCI)

پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور (VOCI)

/
وسواس، یک اختلال گسترده است با میزان شیوع برآورد شده ۱% جمعیت مبتل…
پرسشنامه استرس ناباروری یا مشکلات ناباروری نیوتون (FPI)

پرسشنامه استرس ناباروری یا مشکلات ناباروری نیوتون (FPI)

/
با پیشرفت روز‌افزون علوم مختلف و به‌خصوص علم پزشکی، بسیاری ا…