مقیاس خستگی آیووا (IFS)

مقیاس خستگی آیووا (IFS)

/
خستگی مشکلی نیست که کسی گرفتار آن نشده باشد و کمتر شخصی را م…
مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی (ONFS)

مقیاس خستگی پرستاران انکولوژی (ONFS)

/
پرستاری از جمله شغل‌های پرتنش است. پرستاران در بسیاری از شرایط …
مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین (NDSS)

مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین (NDSS)

/
بر اساس شواهد پژوهشی، افراد سیگاری از آشفتگی‌های روانشاختی بالا…

پرسشنامه درد مک گیل (MPQ)

/
درد یکی از پیچیده‌ترین فرایندهای بدن انسان است که ابعاد مختلف…

پرسشنامه کیفیت زندگی ۱۲ سوالی (SF-12)

/
کیفیت زندگی از واژه‌هایی است که تعریف مشخص و یکسانی ندارد؛ اگرچه مردم…

دانلود پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

/
معرفی پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) خواب یکی از عناصر اصل…

دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی ۳۶ سوالی (SF-36)

/
معرفی پرسشنامه کیفیت زندگی 36 سوالی (SF-36) کیفیت زندگی عبارتس…