سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون (SWBS)

/
سلامت مفهوم وسیعی است و تعریف آن تحت تاثیر میزان آگاهی و طرز تلقی…
پرسشنامه بهزیستی معنوی فری و دالمن (SIWB)

پرسشنامه بهزیستی معنوی فری و دالمن (SIWB)

/
بهزیستی معنوی نقش مهمی در بهبود سلامت روانی و سازگاری اجتماعی افراد …
پایایی پرسشنامه دینداري گلاك و استارك (RS)

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (RS)

/
در پژوهش‌های انجام شده در حوزه دین، دیدگاه‌ها و نظریه‌های فلسفی، …
پرسشنامه جهت گیری مذهبی (ROS)

پرسشنامه جهت گیری مذهبی (ROS)

/
اندیشه دینی و دین‌پژوهی در قرن نوزدهم و به خصوص قرن بیستم ترقی شگرفی …
پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)

پرسشنامه مهارت های ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS)

/
ذهن‌آگاهی، یک راه هدایت توجه است که از سنت‌های مراقبه شرقی گ…
پرسشنامه جهت گزینی نسبت به زندگی (OLQ) یا حس انسجام (SOS)

پرسشنامه جهت گزینی نسبت به زندگی (OLQ) یا حس انسجام (SOS)

/
در واخر سال 1979 آرون آنتونوسکی بر اساس این فرض که محیط انسان باعث …

پرسشنامه معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ)

/
یکی از عوامل مرتبط با مشکلات و نارسایی‌های روانشناختی، اکتساب مفهوم و معنای زن…
پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)

پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (DAS)

/
اضطراب واکنشی است در برابر خطری نامعلوم، درونی، مبهم و منشا آن ناخودآگاه و…
پرسشنامه آرزو یا نمایه آرزو (AI)

پرسشنامه آرزو یا نمایه آرزو (AI)

/
مطالعات انجام شده در نظریه خودمختاری بیان می‌دارد که انسان‌ها دارای…
مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری (MAAS)

مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری (MAAS)

/
معرفی مقیاس ذهن آگاهی، توجه و هوشیاری (MAAS) ذهن آگاهی به معنی توجه…