رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده در پاکستان

A study on the association between brand awareness and consumer/brand loyalty for the packaged milk industry in Pakistan

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

نام مجله: South Asian Journal of Management Sciences

قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد صفحات انگلیسی: ۱۴

تعداد صفحات فارسی: ۱۶

کد: ۱۰۲۰۰

چکیده فارسی

آگاهی از برند در زندگی مصرف کننده به صورت اساسی به عنوان نقطه‌ی آغازین تعامل با برندهای باقیمانده می‌ماند. این مقاله رابطه‌ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده/ برند در صنایع شیر بسته‌بندی شده در یوربان پاکستان را مطرح ساخته است. شواهدی درباره‌ی آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند بر ارزش ویژه‌ی برند وجود دارد. این رویکرد منابعی درباره‌ی ارزش ویژه‌ی برند، آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده/ برند و – ذهنیت ( ادراک/ ارتباطات) بر روی نمونه‌ای از مصرف کننده‌های خانگی را در نظر گرفته است. این مقاله نشان می‌دهد که هیچ گونه رابطه‌ای میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده‌/ برند در میان برندهای شیر بسته بندی شده در پاکستان وجود ندارد. به علاوه، آزمون رابطه از طریق ایجاد ادراک به عنوان متغیر واسطه بین آگاهی از برند و وفادرای مصرف کننده/ برند نتایج مشابهی داشته است. برای مدیران عملیاتی و بازاریابان ذکر این نکته مهم است که یک نیاز جهت تطابق درک آن‌ها از ماهیت و نقش آگاهی از برند بر روی محصولات در دسترس که تغییر رفتار خرید تصادفی و درگیری (حضور) کمی دارند، وجود دارد. در عصر حاضر، بازاریابان بایستی استراتژی‌های برند را برای کالا و محصولاتی از قبیل برندهای شیر بسته بندی شده از طریق سرمایه گذاری و تقویت سیستم زنجیره ی تامین آن، جهت ایجاد و افزایش آگاهی از برند برای برندهای شیر به نوبه‌ی خود برای ایجاد وفاداری مصرف کننده/ برند و سپس تلاش برای ایجاد وفاداری مصرف کننده/ برند به صورت مستقیم از طریق مخارج سنگین بر روی ابزارهای ترفیعی و تبلیغاتی، توسعه دهند.

چکیده انگلیسی

Brand awareness remains fundamental to consumer life as the interaction initiation point to the brands. This paper put forwards the relationship of brand awareness on consumer/ brand loyalty in the packaged milk brands in the urban Pakistan. There is evidence of brand awareness and consumer/ brand loyalty on brand equity. The approach takes into account sources of brand equity-brand awareness, consumer/ brand loyalty and image (perceptions / associations) on the sample of consumer households. This paper suggests that in Pakistan among the packaged milk brands there is no relationship between brand awareness and consumer/ brand loyalty. In addition, testing relationship by setting perceptions as the mediating variable between brand awareness and consumer/brand loyalty results the same. For practicing managers and marketers it is important to note that there is a need to update their understanding of the nature and role of brand awareness on convenience products which has random switch purchase behavior and low-involvement. In the current era, marketers must develop branding strategies for commodity-products such as milk packaged brands by investing and strengthening its supply chain system, to create and increase brand awareness for the milk brands in-turn to build consumer/ brand loyalty than trying to directly build consumer/ brand loyalty by heavy spending on promotional tools

مشخصات استنادی

Subhani, M. I., & Osman, M. (2011). A study on the association between brand awareness and consumer/brand loyalty for the packaged milk industry in Pakistan

دانلود اصل مقاله

10002iconویژگی‌های مقاله رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده در پاکستان

مقاله “رابطه میان آگاهی از برند و وفاداری مصرف کننده/ برند در صنعت شیر بسته بندی شده در پاکستان” در سال ۲۰۱۱ در مجله South Asian Journal of Management Sciences چاپ شده و در پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار نمایه شده است. در این مقاله رابطه‌ی آگاهی از برند را بر وفاداری مصرف کننده/ برند در صنایع و ارزش ویژه‌ی آگاهی از برند، وفاداری مصرف کننده/ برند و – ذهنیت ( ادراک/ارتباطات) بر روی نمونه‌ای از مصرف کننده های خانگی مورد بررسی واقع شده است. همچنین براساس اطلاعات پایگاه اطلاعاتی گوگل اسکولار این مقاله ۱۳ بار مورد استناد قرار گرفته است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *