ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی

/
Absorptive capacity, innovation, and financial performance تاریخ: 2011…

مفهوم و مربوط بودن سود

/
Concept and Relevance of Income تاریخ: 2002 پایگاه: دانشگاه تو…

انگیزه و علاقه وابستگی (پیوندجویى) در حرفه های کارآفرینی

/
Affiliation motivation and interest in entrepreneurial careers تاریخ: 2012…