پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

/
نظریه سازگاری شغلی نتیجه بیش از 35 سال تحقیق رنه دیویس و للو…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI)

/
از میان مدل‌های بسیاری که در زمینه فرسودگی شغلی ارائه شده‌اند، …
پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز (CMS)

پرسشنامه مدیریت تعارضات شغلی رابینز (CMS)

/
تعارض نتیجه طبیعی و اجتناب‌ناپذیر ارتباطات انسانی است. یکی از م…
پرسشنامه اشتیاق به کارکردن (WorkBAT)

پرسشنامه اشتیاق به کارکردن (WorkBAT)

/
اشتیاق به کار کردن برخلاف اعتیادکاری، یک سازه مثبت می‌باشد. افراد مشت…
پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

پرسشنامه اعتیاد به کار (WART)

/
اعتیاد کاری را به عنوان غرق شدن در کار و غالب شدن کار بر فرد …
پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (OCQ)

/
تعهد سازمانی حالتی است که در آن کارکنان خود را با یک سازمان خاص و هدف‌ه…

پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (JPQ)

/
عملکرد شغلی، به عنوان ارزش مورد انتظار سازمان‌ها از رویدادهای رفتاری م…
پرسشنامه سنجش رفتارهای ضدبهره وری (CWBQ)

پرسشنامه سنجش رفتارهای ضدبهره وری (CWBQ)

/
رفتارهای ضدبهره‌وری، رفتارهایی تعمدی هستند که جهت وارد آوردن آسیب و زی…

دانلود پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ)

/
معرفی پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ) توانمند سازی …

دانلود پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)

/
معرفی پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ) رضایت شغلی یکی از مباح…