فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES)

فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (BFNES)

/
ترس از ارزیابی منفی، با متغیرهای روان‌شناختی مختلفی در ارتب…
پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

پرسشنامه افکار اضطرابی ولز (AnTI)

/
اضطراب یک حالت هیجانی است که شامل احساس تنش، نگرانی و عصبی ب…
پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای بلینگز و موس (CRI)

پرسشنامه پاسخ‌های مقابله ای بلینگز و موس (CRI)

/
مفهوم مقابله در سال ۱۹۶۶ توسط لازراوس معرفی شد و ازآن‌پس شیوه مقابله…
پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی

پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی

/
پروتکل مداخله گروه درمانی هراس اجتماعی یا اضطراب اجتماعی در سال 2012 آم…
پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS)

پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS)

/
استرس ادراک شده عبارت است از واکنش بدن به تغییری که مستلزم ساز…
مقیاس نگرش¬های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)

مقیاس نگرش‌ های ناکارآمد وایزمن و بک (DAS-26)

/
از نظر الیس  انسان‌ها گرایش نیرومندی برای کژفکری دارند. از این نظر، …
پرسشنامه استرس هولمز و راهه (SRRS)

پرسشنامه استرس هولمز و راهه (SRRS)

/
استرس عبارت است از واکنش‌های فیزیکی، ذهنی و عاطفی که در نتیجه تغییرا…
پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی (BICI)

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی (BICI)

/
تصویر ذهنی واژه‌ای انتزاعی است که در برگیرنده اطلاعات، احساسات…
پرسشنامه تجدید نظر شده کمرویی چک و باس (RCBSS)

پرسشنامه تجدید نظر شده کمرویی چک و باس

/
کمرویی در سه دهه گذشته موضوع مورد توجه در روان‌شناسی بوده اس…
پرسشنامه عقاید وسواسی نسخه کودک و نوجوانان (OBQ-CV)

پرسشنامه عقاید وسواسی نسخه کودک و نوجوانان (OBQ-CV)

/
اضطراب و اختلالات اضطرابی از جمله علایمی در کودکی هستند که می…