پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

پرسشنامه تصویرسازی ورزشی (SIQ)

/
مهارت‌های روانی توسط روانشناسان ورزشی به سه دسته مهارت‌های ر…
پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی در ورزشکاران (ABQ)

پرسشنامه تحلیل رفتگی ورزشی در ورزشکاران (ABQ)

/
تحلیل رفتگی یکی از مفاهیم روان‌شناسی ورزشی است که واماندگی هیجانی، ذ…
پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر فرم های ۷ و ۱۴ سوالی (TMQ)

پرسشنامه مدیریت زمان بریتون و تسر فرم های ۷ و ۱۴ سوالی (TMQ)

/
مباحث مربوط به مدیریت زمان به دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گر…
پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

پرسشنامه ناهماهنگی بین تلاش و پاداش (ERIQ)

/
امروزه با توجه به تغییرات ماهیت کار در ایران و حرکت به سمت صنعتی…
پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

پرسشنامه سبک های رهبری هرسی و بلانچارد (LSQ)

/
یکی از سبک‌هایی که می‌تواند به این سرمایه باارزش، متناسب با خصوص…
پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ)

پرسشنامه انگیزه مشارکت ورزشی (SPMQ)

/
برای آنهایی که به بررسی سرمایه اجتماعی علاقمند شده‌اند، مطالعه ورزش و …
پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی (CICS)

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی (CICS)

/
فرآیند مقابله عمدتاً شامل فعالیت‌ها و اقدامات شناختی و رفتاری فرد ب…
پرسشنامه عوامل خشونت تماشاگران در مسابقات ورزشی (SVS)

پرسشنامه عوامل خشونت تماشاگران در مسابقات ورزشی (SVS)

/
ورزش و فعالیت‏‌هاي مربوط به آن، زمان و انرژي فراواني از افراد هر جام…
پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS)

پرسشنامه موفقیت ورزشی (SSS)

/
یکی از چالش‌های درک رفتار ماهرانه، تشخیص مولفه‌هایی است که در اک…
پرسشنامه سنجش مهارت¬های ذهنی امست3 (OMSAT-3)

پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)

 متغیرهای روان‌شناختی که در ورزش و پژوهش‌های روان‌شناسی ورزشی…