پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

پرسشنامه اعتماد سازمانی آلونن و همکاران (OT)

/
اعتماد عبارت است از تمایل یک گروه به آسیب‌پذیر بودن نسبت به …

پرسشنامه بیگانگی شغلی (JA)

/
از لحاظ تاریخی، بیگانگی شغلی متغیری است که از جانب نظریه پردازان …

پرسشنامه موانع خلاقیت وانگ و پانگ (BTC)

/
استفاده از واژه خلاقیت در محیط کاری تعاریف و تفاسیر متفاوتی دارد…
پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

/
در طول دهه گذشته، علاقه زیادی به بررسی پرخاشگری در محیط کار در علوم س…

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (OJ)

/
عدالت به عنوان سازه‌ای اجتماعی در پژوهش‌های سازمانی مورد بحث ق…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …
پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

/
بسیاری از محققان هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثر…
پرسشنامه ابهام - تعارض نقش (RCA)

پرسشنامه ابهام – تعارض نقش (RCA)

/
ابهام نقش به عنوان فقدان وضوح اطلاعات درباره انتظارات مرتبط با موفقی…
پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

پرسشنامه سازگاری شغلی دﻳﻮﻳﺲ و ﻻﻓﻜﻮاﻳﺴﺖ (JAQ)

/
نظریه سازگاری شغلی نتیجه بیش از 35 سال تحقیق رنه دیویس و للو…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ (MBI)

/
از میان مدل‌های بسیاری که در زمینه فرسودگی شغلی ارائه شده‌اند، …