پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (HCOCQ)

/
برای جو سازمانی تعریف‌های بسیاری ارایه شده است، از جمله اینکه…

پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت (AOIQ)

/
هوش سازمانی مفهومی جدید در عرصه ادبیات سازمان مدیریت در قرن 21 می‌باشد…
پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

پرسشنامه ارتکاب بی نزاکتی در محیط کار (WIS)

/
در طول دهه گذشته، علاقه زیادی به بررسی پرخاشگری در محیط کار در علوم س…

پرسشنامه عدالت سازمانی ادراک شده (OJ)

/
عدالت به عنوان سازه‌ای اجتماعی در پژوهش‌های سازمانی مورد بحث ق…
پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

پرسشنامه عملکرد زنجیره تامین

/
راهبردهای زنجیره تامین منعکس کننده ماهیت زنجیره تامین خاص می‌باش…

پرسشنامه انعطاف پذیری تولید

/
 رقابتی که میان شرکت‌ها درگرفته است، لزوم داشتن انعطاف در تولید را ن…

پرسشنامه چابکی زنجیره تامین

/
توانایی درک تغییرات سریع و دقیق بازار و تشریک این اطلاعات با شرکت‌ها…
پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

پرسشنامه عملکرد مالی شرکت

/
عملکرد مالی شرکت به چگونگی رسیدن یک شرکت به اهداف بازار و اهداف …
پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

پرسشنامه هوش فرهنگی (CIQ)

/
بسیاری از محققان هوش فرهنگی را توانایی فرد برای انجام وظیفه به طور اثر…
پرسشنامه ابهام - تعارض نقش (RCA)

پرسشنامه ابهام – تعارض نقش (RCA)

/
ابهام نقش به عنوان فقدان وضوح اطلاعات درباره انتظارات مرتبط با موفقی…