پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

/
در حدود ده سال پیش یعنی در سال 1998 و 1999 روانشناسان سازمان‌…

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

/
رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از …
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

/
واژه رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار در سال 1998 از سوی ارگان و …
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

/
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین بار اورگان در سال 1983 مطرح کر…

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE)

/
استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می‌…
پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

پرسشنامه رجحان یا رغبت شغلی آمابایل (WPI)

/
برخی از پژوهشگران رغبت‌های شغلی را آن متغییری می‌دانند که توسط ر…
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی رابینز و کولتر (ROE)

/
کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایت مندی و یا تقاضای جدید می‌…
پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس (IC)

/
سرمایه فکری از مفاهیم مهم در مدیریت امروزی محسوب می‌شود. در پژوه…

پرسشنامه نوآوری سازمانی (OI)

/
در نظریه‌های تکامل اقتصادی، نزدیک به یک قرن است که نوآوری نیروی…
پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

پرسشنامه یادگیری سازمانی نیفه (OL)

/
پژوهشگران یادگیری سازمانی را به عنوان کشف و اصلاح خطا تعریف می‌کنند. …