پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری (CRMQ)

/
یکی از چالش‌ها در فضای به شدت رقابتی امروز این است که سازمان‌ها رس…

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (KMAI)

/
دنیاي متغیر امروز ایجاب می‌کند که سازمان‌ها براي بقاء به دنبال…
پرسشنامه فضیلت سازمانی (OV)

پرسشنامه فضیلت سازمانی

/
از جنبه­‌های متعالی در سازمان که با رفتار شهروندی سازمانی نی…
پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (OCI)

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (OCI)

/
تعاریف بسیار متعددی از فرهنگ سازمانی شده است؛ فرهنگ سازمانی نمایان‌…
پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

پرسشنامه قدرت اجتماعی برند (BSP)

/
همان‌طور که قدرت بر اثربخشی روابط و استراتژی‌ها در کانال‌های ب…
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (OCB)

/
در حدود ده سال پیش یعنی در سال 1998 و 1999 روانشناسان سازمان‌…

پرسشنامه سبک های رهبری (MLQ)

/
رهبری یکی از ضرورت‌های اصلی برای انجام فعالیت‌های بسیاری از …
پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني پادساکف (OCB)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف (OCB)

/
واژه رفتار شهروندی سازمانی برای اولین بار در سال 1998 از سوی ارگان و …
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی (OCBI)

/
مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین بار اورگان در سال 1983 مطرح کر…

پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE)

/
استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می‌…