پرسشنامه انعطاف پذیری تصور ذهنی از بدن (BI-AAQ)

پرسشنامه انعطاف پذیری تصور ذهنی از بدن (BI-AAQ)

/
تصویر ذهنی از بدن را می‌توان به عنوان تجربه فرد از خود فیزیکی تعریف …
پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی (BICI)

پرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی (BICI)

/
تصویر ذهنی واژه‌ای انتزاعی است که در برگیرنده اطلاعات، احساسات…
پرسشنامه تجدید نظر شده کمرویی چک و باس (RCBSS)

پرسشنامه تجدید نظر شده کمرویی چک و باس

/
کمرویی در سه دهه گذشته موضوع مورد توجه در روان‌شناسی بوده اس…
مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSES)

مقیاس خودکارآمدی عمومی (GSES)

/
بندورا خودکارآمدی را به عنوان باور فرد به انجام عمل مطلوب در کن…
پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ (AP-SEI)

پرسشنامه عزت نفس آلیس پوپ (AP-SEI)

/
نظریه‌پردازان بسیاری به بحث پیرامون عزت نفس پرداخته‌اند. عزت نفس یک…
پرسشنامه خود ارزشیابی مرکزی (CSES)

پرسشنامه خود ارزشیابی مرکزی (CSES)

/
مدل خودارزشیابی‌های مرکزی، یک مدل کلی و یکپارچه از صفات شخصیتی …

مقیاس خود کارآمدی کودکان ویلر و لد (CSPI)

/
بندورا سازه خودكارآمدي را وارد ادبيات روان‌شناسي كرد و آن را قضاوت اف…

مقیاس وابستگی های ارزش خود (CSWS)

/
وابستگی‌های ارزش خود اشاره به حیطه‌هایی دارد که موفق شدن یا شکست خوردن در آ…

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز و هریس (CSCS)

/
در دیدگاه معاصر، خودپنداره یک طرحوارۀ شناختی تلقی می‌گردد. در واقع، خ…

دانلود پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES)

/
معرفی پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ (RSES) عزت نفس مفهومی است که از همان اب…