توسعه راهبرد سازمانی در مدیریت مسیر توزیع با کمک AHPفازی و TOPSIS فازی و طبقه بندی شده

Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم‌گیری چند معیاری در انتخاب یک پروژه انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا: روش ویکور

Multi-criteria decision-making in the selection of a renewable energy project in spain: The Vikor method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

صحت موازنه ای، پیچدگی و توجیه پذیری در تصمیم گیری اعتبار مشتری: روش رده بندی AC-TOPSIS

Balancing accuracy, complexity and interpretability in consumer credit decision making: A C-TOPSIS classification approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش الگوریتمی برای گسترشTOPSISدر رابطه با مشکلات تصمیم گیری از طریق داده قدر مطلقی

An algorithmicmethod to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد طراحی شفاف و متر تاپسیس تحت محیط فازی به منظور پیشنهاد استراتژی های رقابتی در مخازن بندرگاه های ترکیه در شبکه حمل و نقل دریایی

Application of axiomatic design and TOPSIS methodologies under fuzzy environment for proposing competitive strategies on Turkish container ports in maritime transportation network

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل TOPSIS فازی از طریق آزمایش مجذور برای انتخاب منبع اطلاعات

A fuzzy TOPSIS model via chi-square test for information source selection

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی فاصله ی مستقیم از مدل TOPSIS

A direct interval extension of TOPSIS method

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش های تاپسیس(TOPSIS) فازی برای ارزشیابی مزایای رقابتی بازارهای اینترنتی

Using fuzzy TOPSIS method for evaluating the competitive advantages of shopping websites

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری گروهی فازی انتقالی چند معیاری با ارزش زمانی با TOPSIS انتگرالی چوکه

A multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision making with Choquet integral-based TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی آسیب پذیری به سیل فضائی صحیح برای رودخانه هان با استفاده از TOPSIS فازی همراه با مجموعه سطح برش α

Robust spatial flood vulnerability assessment for Han River using fuzzy TOPSIS with α-cut level set

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل ارزیابی هوش تجارت برای سیستم های تجاری با استفاده از TOPSIS مبهم

Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش TOPSIS در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم بر مبنای فواصل ارزش گذاری

Extension of the TOPSIS method for decision making problems under interval-valued intuitionistic fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب مدیران حمایتی(پشتیبانی) با استفاده از گسترش روش فازی تاپسیس

Support managers’ selection using an extension of fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش TOPSIS برای مشکلات تصمیم گیری با داده ها فاصله ای: بازدهی فاصله ای

Extension of TOPSIS for decision-making problems with interval data: Interval efficiency

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تجزیه و تحلیل مقایسه ای SAW و TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی ارزش گذاری شده بازه ای: بحث در مورد توابع امتیاز و محدودیت های وزن

Comparative analysis of SAW and TOPSIS based on interval-valued fuzzy sets: Discussions on score functions and weight constraints

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری