راه کارهای انتقال پیشرفته برای مزرعه های بادی غیرساحلی

Advanced transmission solutions for offshore wind farms

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک روش یکپارچه برای حل مسئله پخش بار در سیستم های قدرت شامل مزرعه های بادی

A unified approach for the solution of power flows in electric power systems including wind farms

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک مدل قابلیت اطمینان مزرعه های بادی بزرگ برای مطالعات کفایت سیستم

A reliability model of large wind farms for power system adequacy studies

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: IEEE Xplore

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

محصولات جدید سایت

آموزش‌های جدید سایت

مجله علمی و خبری