تصمیم گیری جنگل داری چندمعیاری فازی بر مبنای یک رویکرد VIKOR و AHPجامع

Fuzzy multiple criteria forestry decision making based on an integrated VIKOR and AHP approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

وایکور مبهم با کاربردی در برنامه ریزی منابع آب

Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش روش VIKOR در محیط فازی منطقی برای انتخاب ربات

Extension of VIKOR method in intuitionistic fuzzy environment for robot selection

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب شریک بهینه سازی در پروژه های خارج منبع IS/IT: تصمیم گیری استراتژیک VIKOR فازی

Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم‌گیری چند معیاری در انتخاب یک پروژه انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا: روش ویکور

Multi-criteria decision-making in the selection of a renewable energy project in spain: The Vikor method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اندازه گیری وابسته به بررسی رضایت مشتری در سرویس موبایل: دیدگاه VIKOR و بررسی عاطفی

Review-based measurement of customer satisfaction in mobile service: Sentiment analysis and VIKOR approach

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای انتخاب تامین کننده با VIKOR تحت محیط فازی

Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به دست آوردن مرتبه اولویت تجهیزات معادن روباز از طریق روش های MADM: استفاده از روش ویکور (VIKOR) اصلاح شده

Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods: Application of modified VIKOR method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی انرژی تجدید پذیر چند معیاری با استفاده از روش گنگ مجتمع VIKOR و AHP

Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای مشکل انتخاب شرکت بیمه با روش ویکور تحت محیط فازی

Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل MCDM پیوندی جدید برای ترکیب DANP با VIKOR به منظور بهبود تجارت فروشگاه های الکترونیکی

A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش VIKOR برای تصمیم گیری پویا بر مبنای ویژگی های چندگانه ی منطق فازی شهودی

Extension of the VIKOR method to dynamic intuitionistic fuzzy multiple attribute decision making

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب ماتریال برای اجزاء دنده ای جهت تعویض کامل زانو با استفاده VIKOR همه جانبه

Material selection for femoral component of total knee replacement using comprehensive VIKOR

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی

Extension of VIKOR method for multi-criteria group decision making problem with linguistic information

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش کمکی جدایی ناپذیر برای مواد انتخابی مبنی بر توسعه ی وضعیت کار و الگوریتم جامع ویکور

Integral aided method for material selection based on quality function deployment and comprehensive VIKOR algorithm

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری