اقدامات اختصاصی چهارمین گروه عملیاتی با انبوه ریز ذرات، بهینه سازی اساسی بازدارنده اعداد صحیح نا مشخص بر اساس برنامه جهانی

Activity assigning of fourth party logistics by particle swarm optimization-based preemptive fuzzy integer goal programming

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل ارزیابی بر اساس MODM برای کیفیت سرویس دهی اینترنت شی

MODM-based Evaluation Model of Service Quality in the Internet of Things

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحلیل عدم امکان پذیری بر اساس هدف گذاری

Infeasibility resolution based on goal programming

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرآیندهای تحلیل سلسله مراتبی برای انتخاب حلال ها در مراحل اولیه توسعه فرآیند دارویی

Analytical hierarchy processes (AHP) for the selection of solvents in early stages of pharmaceutical process development

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP در تخصیص منابع

Using AHP for resource allocation problems

تاریخ: ۱۹۹۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تلفیق DEA و AHP با شبیه سازی کامپیوتر برای بهینه سازی و بهبود سیستم ریلی

Integration of DEA and AHP with computer simulation for railway system improvement and optimization

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعهء برنامه ریزی سلسله مراتبی فازی بر مبنای آنالیز های SWOT برای صنعت هواپیمایی در کشور ترکیه

Development of a fuzzy ANP based SWOT analysis for the airline industry in Turkey

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری جنگل داری چندمعیاری فازی بر مبنای یک رویکرد VIKOR و AHPجامع

Fuzzy multiple criteria forestry decision making based on an integrated VIKOR and AHP approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهکار برنامه ریزی هدف برای حل مشکل طراحی شبکه با چندین هدف و بی ثباتی تقاضا

Goal programming approach to solving network design problem with multiple objectives and demand uncertainty

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

وایکور مبهم با کاربردی در برنامه ریزی منابع آب

Fuzzy VIKOR with an application to water resources planning

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش روش VIKOR در محیط فازی منطقی برای انتخاب ربات

Extension of VIKOR method in intuitionistic fuzzy environment for robot selection

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی و انطباق مدیریت دانش برای SMEs از طریق رویکرد جدید MCDM

Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب شریک بهینه سازی در پروژه های خارج منبع IS/IT: تصمیم گیری استراتژیک VIKOR فازی

Optimizing partners’ choice in IS/IT outsourcing projects: The strategic decision of fuzzy VIKOR

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه راهبرد سازمانی در مدیریت مسیر توزیع با کمک AHPفازی و TOPSIS فازی و طبقه بندی شده

Organizational strategy development in distribution channel management using fuzzy AHP and hierarchical fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم‌گیری چند معیاری در انتخاب یک پروژه انرژی تجدیدپذیر در اسپانیا: روش ویکور

Multi-criteria decision-making in the selection of a renewable energy project in spain: The Vikor method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

الگوی گروهی فازی برای ارزیابی سلامتی و ایمنی در کارخانجات بازیافت مواد زائد خطرناک

A fuzzy group Electre method for safety and health assessment in hazardous waste recycling facilities

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

اندازه گیری وابسته به بررسی رضایت مشتری در سرویس موبایل: دیدگاه VIKOR و بررسی عاطفی

Review-based measurement of customer satisfaction in mobile service: Sentiment analysis and VIKOR approach

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

شیوه ی بهینه سازی دسته ی ذره چندمنظوره‌ی جدید برای حل پایایی افزونگی (غیرضروری) مسائل اختصاصی

A new multi-objective particle swarm optimization method for solving reliability redundancy allocation problems

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل انتقال چند منظوره با پارامترهای گنگ: اولویت گذاری بر اساس روش برنامه سازی با هدفی گنگ (فازی)

Multiobjective transportation model with fuzzy parameters: priority based fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۰۸

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

طرح احیاء زمین و آباد سازی مجدد (LARAP) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در پروژه سد: مطالعه موردی سد موجور لومبوک تنگا در غرب منطقه نوسا تنگارا اندونزی

Land acquisition and resettlement action plan (LARAP) of Dam Project using Analytical Hierarchical Process (AHP): A case study in Mujur Dam, Lombok Tengah District-West Nusa Tenggara, Indonesia

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

صحت موازنه ای، پیچدگی و توجیه پذیری در تصمیم گیری اعتبار مشتری: روش رده بندی AC-TOPSIS

Balancing accuracy, complexity and interpretability in consumer credit decision making: A C-TOPSIS classification approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چهارچوب MCDM تصادفی در زیر ساخت همگرا

Stochastic MCDM Framework Over Converged Infrastructure

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

یک رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy-AHP) برای الویت بندی گزینه های رضایت مشتری جهت برنامه ریزی برای رسیدن به هدف توسعه محصول خودرو

A fuzzy-AHP approach to prioritization of CS attributes in target planning for automotive product development

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد برنامه نویسی هدف در تصمیم گیری انتخاب پروژه – یک مطالعه موردی ازصنعت استخراج زغال سنگ هند

Application of goal programming in project selection decision—A case study from the Indian coal mining industry

تاریخ: ۱۹۹۵

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه نویسی (برنامه ریزی) موازنه ندیر: مدلی برای بهینه سازی مسئله مجموعه اوراق بهادار چند هدفی

Nadir compromise programming: A model for optimization of multi-objective portfolio problem

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

چند انتخاب صحیح و ترکیبی بهینه سازی در برنامه ریزی هدف دار برای مشکلات کنونی در یک شرکت قند و اتانول چابک

Multi-choice mixed integer goal programming optimization for real problems in a sugar and ethanol milling company

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش الگوریتمی برای گسترشTOPSISدر رابطه با مشکلات تصمیم گیری از طریق داده قدر مطلقی

An algorithmicmethod to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data

تاریخ: ۲۰۰۶

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

استفاده از AHP و L.P. (برنامه ریزی خطی) برای انتخاب بهترین گزینه ها بر مبنای تحلیل شکاف

Using AHP and LP for choosing the best alternatives based the gap analysis

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقایسه موفقیت وب سایت در شرایط استخدام الکترونیکی: روش پروسه شبکه تحلیلی (ANP)

Website success comparison in the context of e-recruitment: An analytic network process (ANP) approach

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد طراحی شفاف و متر تاپسیس تحت محیط فازی به منظور پیشنهاد استراتژی های رقابتی در مخازن بندرگاه های ترکیه در شبکه حمل و نقل دریایی

Application of axiomatic design and TOPSIS methodologies under fuzzy environment for proposing competitive strategies on Turkish container ports in maritime transportation network

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل TOPSIS فازی از طریق آزمایش مجذور برای انتخاب منبع اطلاعات

A fuzzy TOPSIS model via chi-square test for information source selection

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی فاصله ی مستقیم از مدل TOPSIS

A direct interval extension of TOPSIS method

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای انتخاب تامین کننده با VIKOR تحت محیط فازی

Group decision making process for supplier selection with VIKOR under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش های تاپسیس(TOPSIS) فازی برای ارزشیابی مزایای رقابتی بازارهای اینترنتی

Using fuzzy TOPSIS method for evaluating the competitive advantages of shopping websites

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری گروهی فازی انتقالی چند معیاری با ارزش زمانی با TOPSIS انتگرالی چوکه

A multi-criteria interval-valued intuitionistic fuzzy group decision making with Choquet integral-based TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی آسیب پذیری به سیل فضائی صحیح برای رودخانه هان با استفاده از TOPSIS فازی همراه با مجموعه سطح برش α

Robust spatial flood vulnerability assessment for Han River using fuzzy TOPSIS with α-cut level set

تاریخ: ۲۰۱۴

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به دست آوردن مرتبه اولویت تجهیزات معادن روباز از طریق روش های MADM: استفاده از روش ویکور (VIKOR) اصلاح شده

Deriving preference order of open pit mines equipment through MADM methods: Application of modified VIKOR method

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی ترکیبی کیفیت زیست محیط با استفاده از تلفیق روش های AHP و GIS، مطالعه ای موردی از استان هونان چین

Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality—a case study of Hunan Province, China

تاریخ: ۲۰۰۷

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی زنجیره تامین واگرای مبتنی بر مزیت رقابتی در محیط جهانی توام با ریسک: روش برنامه ریزی هدف فازی DEMATEL-ANP

Activity-based divergent supply chain planning for competitive advantage in the risky global environment: A DEMATEL-ANP fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی چند فازی آرمانی به کار گرفته شده TFT-LCD برای انتخاب تامین کننده بوسیله تولید کنندگان پایین دست

Fuzzy multiple goal programming applied to TFT-LCD supplier selection by downstream manufacturers

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی انرژی تجدید پذیر چند معیاری با استفاده از روش گنگ مجتمع VIKOR و AHP

Multicriteria renewable energy planning using an integrated fuzzy VIKOR & AHP methodology: The case of Istanbul

تاریخ: ۲۰۱۰

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

راهبرد ترکیبی برای انتخاب تجهیزات: متد اف پرومتی و متد صفر، یک برنامه ریزی هدف

A combined approach for equipment selection: F-PROMETHEE method and zero–one goal programming

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بکارگیری تجزیه و تحلیل SWOT و فرآیند AHP بصورت تلفیقی: مورد پژوهی برای یک شرکت تولید کننده

Application of combined SWOT and AHP: a case study for a Manufacturing Firm

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرایند تصمیم گیری گروهی برای مشکل انتخاب شرکت بیمه با روش ویکور تحت محیط فازی

Group decision making process for insurance company selection problem with extended VIKOR method under fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پژوهش در مورد موقعیت فعلی کارگران روستایی در صنعت ساختمان بر اساس روش AHP

Research on the current situation of peasant-workers in construction industry based on AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل MCDM پیوندی جدید برای ترکیب DANP با VIKOR به منظور بهبود تجارت فروشگاه های الکترونیکی

A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

پیامدهای تصمیم گیری بر روی تجارت و کسب وکار با چشم انداز دور اندیشی; کاربرد مدل MCDM جدید هیبریدی(پیوندی) در مکان یابی مرکز خرید

Decision making on business issues with foresight perspective; an application of new hybrid MCDM model in shopping mall locating

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

بهینه سازی ترکیب خوراک دام با استفاده از برنامه ریزی هدف

Optimization of livestock feed blend by use of goal programming

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

ارزیابی عملکرد به روش محاسباتی نرم از طریق MCDM و بر اساس اعداد فازی با ارزش بازه ای

A soft computing method of performance evaluation with MCDM based on interval-valued fuzzy numbers

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

کاربرد روش دلفی-AHP جهت اولویت بندی چرخه بازیافت WEEE به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریت ضایعات

Application of Delphi-AHP methods to select the priorities of WEEE for recycling in a waste management decision-making tool

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

عوامل اصلی تاثیر گذار در صنعت مسکن شهر ووهان براساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

on Influence Factors of Wuhan Housing Industry Based on the AHP

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش VIKOR برای تصمیم گیری پویا بر مبنای ویژگی های چندگانه ی منطق فازی شهودی

Extension of the VIKOR method to dynamic intuitionistic fuzzy multiple attribute decision making

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تصمیم گیری در مدیریت پروژه چند هدفه فازی با استفاده از رویکرد هدف برنامه ریزی فازی دو مرحله ای

Fuzzy multi-objective project management decisions using two-phase fuzzy goal programming approach

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مدل ارزیابی هوش تجارت برای سیستم های تجاری با استفاده از TOPSIS مبهم

Evaluation model of business intelligence for enterprise systems using fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه ی روش TOPSIS در ارتباط با مسائل مربوط به تصمیم گیری در محیط شهودی مبهم بر مبنای فواصل ارزش گذاری

Extension of the TOPSIS method for decision making problems under interval-valued intuitionistic fuzzy environment

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب ماتریال برای اجزاء دنده ای جهت تعویض کامل زانو با استفاده VIKOR همه جانبه

Material selection for femoral component of total knee replacement using comprehensive VIKOR

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

انتخاب مدیران حمایتی(پشتیبانی) با استفاده از گسترش روش فازی تاپسیس

Support managers’ selection using an extension of fuzzy TOPSIS

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

گسترش TOPSIS برای مشکلات تصمیم گیری با داده ها فاصله ای: بازدهی فاصله ای

Extension of TOPSIS for decision-making problems with interval data: Interval efficiency

تاریخ: ۲۰۰۹

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تجزیه و تحلیل مقایسه ای SAW و TOPSIS بر اساس مجموعه های فازی ارزش گذاری شده بازه ای: بحث در مورد توابع امتیاز و محدودیت های وزن

Comparative analysis of SAW and TOPSIS based on interval-valued fuzzy sets: Discussions on score functions and weight constraints

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

فرموله سازی برنامه ریزی هدف چند انتخابی بر اساس تابع عددی سازی مخروطی

Multi-choice goal programming formulation based on the conic scalarizing function

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

برنامه ریزی فازی هدف مدار- رویکردی پارامتریک

Fuzzy goal programming–A parametric approach

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

توسعه روش VIKOR برای حل مشکلات تصمیم گیری گروهی چند معیاره و اطلاعات زبانی

Extension of VIKOR method for multi-criteria group decision making problem with linguistic information

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

روش کمکی جدایی ناپذیر برای مواد انتخابی مبنی بر توسعه ی وضعیت کار و الگوریتم جامع ویکور

Integral aided method for material selection based on quality function deployment and comprehensive VIKOR algorithm

تاریخ: ۲۰۱۳

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

به سوی ترکیب خدمات هوشمند شبکه در ابر

Towards network-aware service composition in the cloud

تاریخ: ۲۰۱۲

پایگاه: acm

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

رویکرد ابتکاری درجات قدرت در تصمیم گیری چند معیاری مبنی بر فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP): اولویت بندی اعمال و فعالیت های بشردوستانه مختلف و ناملموس

An innovative orders-of-magnitude approach to AHP-based mutli-criteria decision making: Prioritizing divergent intangible humane acts

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

تحقیق در عملیات (پژوهش عملیاتی): ابزار بهره وری نحوه ایجاد بهبود بهره وری واقعی

Operations Research: The Productivity Engine

تاریخ: ۲۰۰۰

پایگاه: گوگل اسکولار

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

سرویس آگاه از خدمات سرویس دهی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک، قرار گرفته شده در محاسبات ابری

Genetic algorithm based QoS-aware service compositions in cloud computing

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: اسپرینگر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

نوآوری در قیمت گذاری خرده فروشی و تبلیغ ها در این زمینه

Innovations in retail pricing and promotions

تاریخ: ۲۰۱۱

پایگاه: الزویر

لینک دانلود اصل مقاله

OK

ادامه مطلب …

مقاله مهندسی

مقاله مدیریت و حسابداری